നക്ഷത്ര വഴിയേ-Day 23
നക്ഷത്ര വഴിയേ-Day 23

https://youtu.be/87tj9ixgw4Y ക്രിസ്തുമസ് ഒരുക്കങ്ങൾ, പ്രാർത്ഥന നിയോഗം – അയൽവാസികൾ, വചനം – സങ്കീർത്തനം 72: 11, പ്രവർത്തനം –...

MORE
നക്ഷത്ര വഴിയേ-Day 22
നക്ഷത്ര വഴിയേ-Day 22

https://youtu.be/3ZLiRE-VfIk ക്രിസ്തുമസ് ഒരുക്കങ്ങൾ, പ്രാർത്ഥന നിയോഗം – സൈനികർ, നിയമ പാലകർ, വചനം – ലൂക്കാ 2 : 20, പ്രവർത്തനം –...

MORE
നക്ഷത്ര വഴിയേ-Day 20
നക്ഷത്ര വഴിയേ-Day 20

https://youtu.be/8XG1_kVyTwk ക്രിസ്തുമസ് ഒരുക്കങ്ങൾ, പ്രാർത്ഥന നിയോഗം – സാമൂഹ്യ നേതാക്കൾ, വചനം – ഏശയ്യാ 9 : 6, പ്രവർത്തനം –...

MORE
നക്ഷത്ര വഴിയേ-Day 19
നക്ഷത്ര വഴിയേ-Day 19

https://youtu.be/ipS1wK7cI7Q ക്രിസ്തുമസ് ഒരുക്കങ്ങൾ, പ്രാർത്ഥന നിയോഗം – വേദന അനുഭവിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ, വചനം – ലൂക്കാ 1 : 46 പ്രവർത്തനം...

MORE
നക്ഷത്ര വഴിയേ-Day 18
നക്ഷത്ര വഴിയേ-Day 18

https://youtu.be/AELPuLnBtwc ക്രിസ്തുമസ് ഒരുക്കങ്ങൾ, പ്രാർത്ഥന നിയോഗം – ജയിൽവാസികൾ, വചനം – ലൂക്കാ 1 : 38, പ്രവർത്തനം – നല്ല ഒരു...

MORE
നക്ഷത്ര വഴിയേ-Day 17
നക്ഷത്ര വഴിയേ-Day 17

https://youtu.be/3_Y6hJCHGtY ക്രിസ്തുമസ് ഒരുക്കങ്ങൾ, പ്രാർത്ഥന നിയോഗം – ഭവനരഹിതർ, വചനം – ലൂക്കാ 1 : 31, പ്രവർത്തനം – കുടുംബ...

MORE
നക്ഷത്ര വഴിയേ-Day 16
നക്ഷത്ര വഴിയേ-Day 16

https://youtu.be/Y_WDfNqHnyA നക്ഷത്ര വഴിയേ,ക്രിസ്തുമസ് ഒരുക്കങ്ങൾ, പ്രാർത്ഥന നിയോഗം – കർഷകർ, വചനം – ലൂക്കാ 1 : 45, പ്രവർത്തനം –...

MORE
നക്ഷത്ര വഴിയേ-Day 15
നക്ഷത്ര വഴിയേ-Day 15

https://youtu.be/kvMVVpEf-zM ക്രിസ്തുമസ് ഒരുക്കങ്ങൾ, പ്രാർത്ഥന നിയോഗം – വിധവകൾ, വിഭാര്യർ, വചനം – ലൂക്കാ 1 : 14, പ്രവർത്തനം –...

MORE
നക്ഷത്ര വഴിയേ-Day 14
നക്ഷത്ര വഴിയേ-Day 14

https://youtu.be/t405j-YSY78 ക്രിസ്തുമസ് ഒരുക്കങ്ങൾ, പ്രാർത്ഥന നിയോഗം – ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ, വചനം – ലൂക്കാ 2 : 6, പ്രവർത്തനം –...

MORE
നക്ഷത്ര വഴിയേ-Day 13
നക്ഷത്ര വഴിയേ-Day 13

https://youtu.be/R1klchyrxCo ക്രിസ്തുമസ് ഒരുക്കങ്ങൾ, പ്രാർത്ഥന നിയോഗം – രോഗികൾ, വചനം – 2 കോറി 9 : 15, പ്രവർത്തനം – കുടുംബം...

MORE
നക്ഷത്ര വഴിയേ-Day 12
നക്ഷത്ര വഴിയേ-Day 12

https://youtu.be/2i14O1u3E2Q ക്രിസ്തുമസ് ഒരുക്കങ്ങൾ, പ്രാർത്ഥന നിയോഗം – അനാഥർ, വചനം – ലൂക്കാ 2 : 7, പ്രവർത്തനം – ഇഷ്ടമുള്ള ടിവി...

MORE
img

Welcome to Edappally Church!

We are always open to people who loves to get in touch!!