ദുക്റാന തിരുനാൾ

ദുക്റാന തിരുനാൾ

സെൻറ് ജോർജ് ഫൊറോന പള്ളി, ഇടപ്പള്ളി – ദുക്റാന തിരുനാൾ

രാവിലെ 7 ന് -ആഘോഷമായ തിരുനാൾ കുർബാന, പ്രദക്ഷിണം
രാവിലെ 5 45 നും, 10 :15 നും ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3: 30 നും 5 :30നും പരിശുദ്ധ കുർബാന ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

Add Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

img

Welcome to Edappally Church!

We are always open to people who loves to get in touch!!