Kunjumalakha Competition

Kunjumalakha Competition

ക്രിസ്മസിനോടനുബന്ധമായി ഒന്നാം ക്ലാസ്സ്‌ മുതൽ 4 ക്ലാസ്സ്‌ വരെ ഉള്ള കുട്ടികൾക്കായി നടത്തിയ “കുഞ്ഞുമാലാഖ”  എന്ന മത്സരം.

img

Welcome to Edappally Church!

We are always open to people who loves to get in touch!!