ക്രിസ്മസ് കുമ്പസാര സമയക്രമം

ക്രിസ്മസ് കുമ്പസാര സമയക്രമം

22,23 തീയതികളിൽ പള്ളിയിൽ ക്രിസ്മസ് കുമ്പസാരം സമയം:-
06:00AM- 08:00 AM
09:00 AM – 01:00 PM
03:00 PM- 07:00 PM

Add Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

img

Welcome to Edappally Church!

We are always open to people who loves to get in touch!!