ഡൽഹി ഫരീദാബാദ് രൂപതയ്ക്ക് വേണ്ടി 4 ഡീക്കന്മാർ തിരുപ്പട്ടം സ്വീകരിക്കുന്നു

ഡൽഹി ഫരീദാബാദ് രൂപതയ്ക്ക് വേണ്ടി 4 ഡീക്കന്മാർ തിരുപ്പട്ടം സ്വീകരിക്കുന്നു

ഡൽഹി ഫരീദാബാദ് രൂപതയ്ക്ക് വേണ്ടി നാളെ 26-02-2022 ൽ  4 ഡീക്കന്മാർ  തിരുപ്പട്ടം സ്വീകരിക്കുന്നു.

Live streaming Link :  https://youtu.be/SS9WIpdurfU

Add Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

img

Welcome to Edappally Church!

We are always open to people who loves to get in touch!!