പരിശുദ്ധ കുർബാന സമയക്രമം

പരിശുദ്ധ കുർബാന സമയക്രമം

സ്നേഹമുള്ളവരെ കോവിഡ് വ്യാപനം അതിരൂക്ഷമായിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സർക്കാരിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഇടവകയിൽ നാളത്തെ ജനുവരി 23 ( ഞായർ) വിശുദ്ധ ബലി സമയങ്ങളിൽ ചില ക്രമീകരണങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് . എല്ലാവരുടെയും സഹകരണങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.


ജനുവരി 23 ഞായർ രാവിലെ 5.45 നും 7 മണിക്കും വൈകുന്നേരം 5.30 നും 7 മണിക്കും വിശുദ്ധ കുർബ്ബാനകൾ… മറ്റ് സമയങ്ങളിലുള്ള പതിവ് കുർബാനകൾ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. രാവിലെ 7 മണിയുടെ വിശുദ്ധ കുർബാന നമ്മുടെ YouTube ചാനലിലും website ലും Live ഉണ്ടായിരിക്കും.
കുർബാനക്ക് ഒരു യൂണിറ്റിൽ നിന്നും അഞ്ചു പേരെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഓരോ യൂണിറ്റിനും പങ്കെടുക്കാവുന്ന കുർബാനയുടെ സമയ ക്രമീകരണം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ…. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ സഹകരണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു

Add Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

img

Welcome to Edappally Church!

We are always open to people who loves to get in touch!!