കുമ്പസാരം(confession) രാവിലെ 5. 45 മുതൽ  വൈകുന്നേരം അഞ്ചുമണിവരെ

കുമ്പസാരം(confession) രാവിലെ 5. 45 മുതൽ  വൈകുന്നേരം അഞ്ചുമണിവരെ

ജനുവരി 7 വെള്ളി രാവിലെ 5. 45 മുതൽ  വൈകുന്നേരം അഞ്ചുമണിവരെ കുമ്പസാരത്തിനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും.

Add Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

img

Welcome to Edappally Church!

We are always open to people who loves to get in touch!!