ആദ്യ വെള്ളി ആചരണം

ആദ്യ വെള്ളി ആചരണം

ജനുവരി 7 വെള്ളി
വിശുദ്ധ കുർബാന സമയങ്ങൾ(Holy Qurbana Timings)
5 .45 am , 7 am , 9 am, 10.30 am , 12noon (ലത്തീൻ റീത്തിൽ),3.30 pm , 5 pm വിശുദ്ധ കുർബാന തുടന്ന് ആരാധന – 7 pm

Add Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

img

Welcome to Edappally Church!

We are always open to people who loves to get in touch!!