വർഷാരംഭ പ്രാർത്ഥന/ദിവ്യബലി

വർഷാരംഭ പ്രാർത്ഥന/ദിവ്യബലി

സ്നേഹംനിറഞ്ഞവരെ, കോവിഡ്-19 ന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് നൽകിയ പുതിയ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ വർഷാവസാന – വർഷാരംഭ തിരുക്കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തിയിരിക്കുന്നു. നേരത്തെ അറിയിച്ചത് പോലെ പാതിരാ കുർബാനയും ആരാധനയും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. പകരം മുപ്പത്തിയൊന്നാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം ആറുമണിയുടെ കുർബാനയെ തുടർന്ന് ആരാധനയും വർഷാവസാന പ്രാർത്ഥനയും ഉണ്ടായിരിക്കും.ഒന്നാം തീയതി ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 5.45 ന് ആരാധനയും വർഷാരംഭ പ്രാർത്ഥനയും തുടർന്ന് ദിവ്യബലിയും ഉണ്ടായിരിക്കും. അന്ന് രാവിലെ ഏഴിനും വൈകിട്ട് ആറിനുമുള്ള കുർബാനകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. സ്നേഹത്തോടെ വികാരിയച്ചൻ.

Add Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

img

Welcome to Edappally Church!

We are always open to people who loves to get in touch!!