നക്ഷത്ര വഴിയേ-Day 23

നക്ഷത്ര വഴിയേ-Day 23

നക്ഷത്ര വഴിയേ 💫
ക്രിസ്തുമസ് ഒരുക്കങ്ങൾ
DAY 23

പ്രാർത്ഥന നിയോഗം – അയൽവാസികൾ
വചനം – സങ്കീർത്തനം 72: 11
പ്രവർത്തനം – അയൽവാസികളോട് സംസാരിക്കുക
അവതരണം- AARON SIJU

Add Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

img

Welcome to Edappally Church!

We are always open to people who loves to get in touch!!