ക്രിസ്മസ് കുമ്പസാര സമയക്രമം

ക്രിസ്മസ് കുമ്പസാര സമയക്രമം

ക്രിസ്മസ് കുമ്പസാര സമയക്രമം

ഡിസംബർ 22 ,23 ബുധൻ, വ്യാഴം
രാവിലെ 6 am to 8 am
രാവിലെ 9 am to 12 noon
ഉച്ചക്ക് 2 pm to 6 pm

ഡിസംബർ 24 വെളളി
രാവിലെ 6 am to 8 am
രാവിലെ 9 am to 12 noon
December 24 ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് കുമ്പസാരം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല.

പിറവിയുടെ തിരുകർമ്മങ്ങൾ ഡിസംബർ 24 വെളളി രാത്രി 10.30 ന് ആരംഭിക്കുന്നു.

Add Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

img

Welcome to Edappally Church!

We are always open to people who loves to get in touch!!