നക്ഷത്ര വഴിയേ-Day 22

നക്ഷത്ര വഴിയേ-Day 22

നക്ഷത്ര വഴിയേ 💫
ക്രിസ്തുമസ് ഒരുക്കങ്ങൾ
DAY 22

പ്രാർത്ഥന നിയോഗം – സൈനികർ, നിയമ പാലകർ
വചനം – ലൂക്കാ 2 : 20
പ്രവർത്തനം – നല്ല കുമ്പസാരം നടത്തുക , സുകൃത ജപങ്ങൾ ചൊല്ലുക.
അവതരണം – IRENE GEMMA

Add Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

img

Welcome to Edappally Church!

We are always open to people who loves to get in touch!!