നക്ഷത്ര വഴിയേ-Day 20

നക്ഷത്ര വഴിയേ-Day 20

നക്ഷത്ര വഴിയേ 💫
ക്രിസ്തുമസ് ഒരുക്കങ്ങൾ
DAY 20

പ്രാർത്ഥന നിയോഗം – സാമൂഹ്യ നേതാക്കൾ
വചനം – ഏശയ്യാ 9 : 6
പ്രവർത്തനം – പുൽക്കൂട് നിർമിക്കാൻ ആരംഭിക്കുക.
അവതരണം – DANIA DILIP

Add Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

img

Welcome to Edappally Church!

We are always open to people who loves to get in touch!!