നക്ഷത്ര വഴിയേ-Day 19

നക്ഷത്ര വഴിയേ-Day 19

നക്ഷത്ര വഴിയേ 💫
ക്രിസ്തുമസ് ഒരുക്കങ്ങൾ
DAY 19

പ്രാർത്ഥന നിയോഗം – വേദന അനുഭവിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ
വചനം – ലൂക്കാ 1 : 46
പ്രവർത്തനം – കുടുംബ പ്രാർത്ഥനക്ക് ശേഷം മാതാപിതാക്കൾക്ക് സ്തുതി ചൊല്ലുക.
അവതരണം – SARA SHIBU

Add Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

img

Welcome to Edappally Church!

We are always open to people who loves to get in touch!!