നക്ഷത്ര വഴിയേ-Day 18

നക്ഷത്ര വഴിയേ-Day 18

നക്ഷത്ര വഴിയേ 💫
ക്രിസ്തുമസ് ഒരുക്കങ്ങൾ
DAY 18

പ്രാർത്ഥന നിയോഗം – ജയിൽവാസികൾ
വചനം – ലൂക്കാ 1 : 38
പ്രവർത്തനം – നല്ല ഒരു ക്രിസ്തുമസ് ഗാനം പഠിക്കുക.
CATHERIN MARIA

Add Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

img

Welcome to Edappally Church!

We are always open to people who loves to get in touch!!