നക്ഷത്ര വഴിയേ-Day 17

നക്ഷത്ര വഴിയേ-Day 17

നക്ഷത്ര വഴിയേ 💫
ക്രിസ്തുമസ് ഒരുക്കങ്ങൾ
DAY 17

പ്രാർത്ഥന നിയോഗം – ഭവനരഹിതർ
വചനം – ലൂക്കാ 1 : 31
പ്രവർത്തനം – കുടുംബ പ്രാർത്ഥനക്ക് നേതൃത്വം നൽകുക
അവതരണം – JOANNA TERESA

Add Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

img

Welcome to Edappally Church!

We are always open to people who loves to get in touch!!