നക്ഷത്ര വഴിയേ-Day 16

നക്ഷത്ര വഴിയേ-Day 16

നക്ഷത്ര വഴിയേ 💫
ക്രിസ്തുമസ് ഒരുക്കങ്ങൾ
DAY 16

പ്രാർത്ഥന നിയോഗം – കർഷകർ
വചനം – ലൂക്കാ 1 : 45
പ്രവർത്തനം – വീടും പരിസരവും വൃത്തിയാക്കുക
അവതരണം – JIJO JOSEPH

Add Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

img

Welcome to Edappally Church!

We are always open to people who loves to get in touch!!