നക്ഷത്ര വഴിയേ-Day 15

നക്ഷത്ര വഴിയേ-Day 15

നക്ഷത്ര വഴിയേ 💫
ക്രിസ്തുമസ് ഒരുക്കങ്ങൾ
DAY 15

പ്രാർത്ഥന നിയോഗം – വിധവകൾ, വിഭാര്യർ
വചനം – ലൂക്കാ 1 : 14
പ്രവർത്തനം – തിരുകുടുംബത്തിൻ്റെ 2 പ്രത്യേകതകൾ കണ്ടെത്തി നിങ്ങളുടെ ടീച്ചറിന് അയച്ചു കൊടുക്കുക.
അവതരണം – LISA SONJOE

Add Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

img

Welcome to Edappally Church!

We are always open to people who loves to get in touch!!