നക്ഷത്ര വഴിയേ-Day 14

നക്ഷത്ര വഴിയേ-Day 14

നക്ഷത്ര വഴിയേ 💫
ക്രിസ്തുമസ് ഒരുക്കങ്ങൾ
DAY 14

പ്രാർത്ഥന നിയോഗം – ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ
വചനം – ലൂക്കാ 2 : 6
പ്രവർത്തനം – മാതാപിതാക്കളുടെ വിവാഹ ആൽബം കാണുക.
അവതരണം – AUSTIN K SAM

Add Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

img

Welcome to Edappally Church!

We are always open to people who loves to get in touch!!