നക്ഷത്ര വഴിയേ-Day 13

നക്ഷത്ര വഴിയേ-Day 13

നക്ഷത്ര വഴിയേ 💫
ക്രിസ്തുമസ് ഒരുക്കങ്ങൾ
DAY 13
പ്രാർത്ഥന നിയോഗം – രോഗികൾ
വചനം – 2 കോറി 9 : 15
പ്രവർത്തനം – കുടുംബം ഒരുമിച്ചിരുന്ന് അത്താഴം കഴിക്കുക.
അവതരണം – MERIN GEORGE

Add Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

img

Welcome to Edappally Church!

We are always open to people who loves to get in touch!!