നക്ഷത്ര വഴിയേ-Day 12

നക്ഷത്ര വഴിയേ-Day 12

നക്ഷത്ര വഴിയേ 💫
ക്രിസ്തുമസ് ഒരുക്കങ്ങൾ
DAY 12

പ്രാർത്ഥന നിയോഗം – അനാഥർ
വചനം – ലൂക്കാ 2 : 7
പ്രവർത്തനം – ഇഷ്ടമുള്ള ടിവി പ്രോഗ്രാം ഉപേക്ഷിക്കുക
അവതരണം – AIMEE KURUVILA

Add Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

img

Welcome to Edappally Church!

We are always open to people who loves to get in touch!!