നക്ഷത്ര വഴിയേ-Day 11

നക്ഷത്ര വഴിയേ-Day 11

നക്ഷത്ര വഴിയേ 💫
ക്രിസ്തുമസ് ഒരുക്കങ്ങൾ
DAY 11
പ്രാർത്ഥന നിയോഗം – ദരിദ്രർ
വചനം – യോഹന്നാൻ 3 :16
പ്രവർത്തനം – മധുരം ഉപേക്ഷിക്കുക
അവതരണം – JAKE KEVIN

Add Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

img

Welcome to Edappally Church!

We are always open to people who loves to get in touch!!