നക്ഷത്ര വഴിയേ-Day 10

നക്ഷത്ര വഴിയേ-Day 10

നക്ഷത്ര വഴിയേ 💫
ക്രിസ്തുമസ് ഒരുക്കങ്ങൾ
DAY 10
പ്രാർത്ഥന നിയോഗം – യുവജനങ്ങൾ
വചനം – ലൂക്കാ 2 : 16
പ്രവർത്തനം – പഠനത്തിനു വേണ്ടി മാത്രം ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക
അവതരണം – SANCIA SANOOP

Add Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

img

Welcome to Edappally Church!

We are always open to people who loves to get in touch!!