നക്ഷത്ര വഴിയേ-Day 9

നക്ഷത്ര വഴിയേ-Day 9

നക്ഷത്ര വഴിയേ 💫
ക്രിസ്തുമസ് ഒരുക്കങ്ങൾ
DAY 9

പ്രാർത്ഥന നിയോഗം- വിശ്വാസ പരിശീലകർ,
വചനം – ഗല 4 : 4,
പ്രവർത്തനം- ക്ലാസ്സ് ടീച്ചർക്ക് ഒരു ക്രിസ്തുമസ്സ് കാർഡ് നൽകുക.
അവതരണം – ABEL JOHN AND RYAN JOHN

Add Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

img

Welcome to Edappally Church!

We are always open to people who loves to get in touch!!