നക്ഷത്ര വഴിയേ-Day 8

നക്ഷത്ര വഴിയേ-Day 8

നക്ഷത്ര വഴിയേ 💫
ക്രിസ്തുമസ് ഒരുക്കങ്ങൾ
DAY 8
പ്രാർത്ഥന നിയോഗം സമർപ്പിതർ
വചനം
ലൂക്കാ 1: 35
പ്രവർത്തനം
പരിചയമുള്ള ഒരു സിസ്റ്ററെ ഫോണിൽ വിളിച്ചു സംസാരിക്കുക
അവതരണം ALANA LILLY ANIL

Add Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

img

Welcome to Edappally Church!

We are always open to people who loves to get in touch!!