നക്ഷത്ര വഴിയേ-Day 6

നക്ഷത്ര വഴിയേ-Day 6

നക്ഷത്ര വഴിയേ 💫
ക്രിസ്തുമസ് ഒരുക്കങ്ങൾ
DAY 6

പ്രാർത്ഥന നിയോഗം – ഗ്രാൻ്റ് പരെൻ്റ്സ്,
വചനം – ലൂക്കാ 2 : 10,
പ്രവർത്തനം – വീട്ടിലെ പ്രായമായവരുടെ കൂടെ കുറച്ച് നേരം സംസാരിക്കുക
അവതരണം – RAYAN JOHNSON

Add Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

img

Welcome to Edappally Church!

We are always open to people who loves to get in touch!!