നക്ഷത്ര വഴിയേ-Day 5

നക്ഷത്ര വഴിയേ-Day 5

നക്ഷത്ര വഴിയേ 💫
ക്രിസ്തുമസ് ഒരുക്കങ്ങൾ
DAY 5
പ്രാർത്ഥന നിയോഗം – ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ,
വചനം – ഏശയ്യ 7 : 14,
പ്രവർത്തനം – ക്രിസ്തുമസിനെ കുറിച്ച് ഒരു മിനിറ്റ് വീഡിയോ 7012215549 എന്ന നമ്പറിലേക്ക്‌ അയച്ചു തരിക.
അവതരണം ANNA DENNY

Add Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

img

Welcome to Edappally Church!

We are always open to people who loves to get in touch!!