നക്ഷത്ര വഴിയേ-Day 7

നക്ഷത്ര വഴിയേ-Day 7

നക്ഷത്ര വഴിയേ 💫
ക്രിസ്തുമസ് ഒരുക്കങ്ങൾ
DAY 7

പ്രാർത്ഥന നിയോഗം – വൈദികർ
വചനം – മത്തായി 2 : 10
പ്രവർത്തനം – മാമോദീസ നൽകിയ വൈദികനെയോ മുൻ വികാരി അച്ചനെയോ വിളിക്കുക
അവതരണം – ANNMARIA JAISON

Add Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

img

Welcome to Edappally Church!

We are always open to people who loves to get in touch!!