നവംബർ 2 ചൊവ്വ

നവംബർ 2  ചൊവ്വ

സകല മരിച്ച വിശ്വാസികളുടെയും തിരുനാൾ ആൾ ആചരിച്ചു . രാവിലെ 6.30 ൻ്റെ വിശുദ്ധ ബലിക്ക് ശേഷം സെമിത്തേരി വെഞ്ചരിപ്പും നടത്തി .

Add Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

img

Welcome to Edappally Church!

We are always open to people who loves to get in touch!!