വിശുദ്ധ കുർബാന

വിശുദ്ധ കുർബാന

എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും പതിവ് കുർബാനകൾ ക്കു പുറമേ ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് താഴത്തെ പള്ളിയിൽ വിശുദ്ധ കുർബാന ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

Add Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

img

Welcome to Edappally Church!

We are always open to people who loves to get in touch!!